آلارمهای دستگاه ونتیلاتور

0

Babylog 8000 Plus

ونتیلاتور Babylog 8000 plusپیغامهای آلارم را در سه سطح اولویت نمایش می دهد:

Warning(هشدار) = پیغام با بالاترین اولویت

) Cautionاحتیاط) = پیغام با اولویت متوسط

 Advisory(توصیه) = پیغام با اولویت پایین

در جدول زیر ، پیغامها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی فهرست شده اند. جدول به شما کمک می کند تا علت

وجود آمدن آلارم را تشخیص داده و سریعاً جهت رفع آن اقدام کنید.

پیغام

علت

اصلاح

Airway pressure high

Exp. Valve opened

افزایش فشار در لوله های متصل به بیمار. دریچه بازدمی باز شده است تا فشار سیستم کاهش پیدا کند. وضعیت بیمار را چک کنید،

الگوی تهویه را بررسی کنید،

در صورت لزوم ، حد آلارم را تصحیح کنید.

ونتیلاتور اشکال دارد. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

Airway pressure high

Inspiration cancelled

افزایش فشار در لوله های متصل به بیمار. تهویه ونتیلاتور قطع شده تا فشار سیستم کاهش پیدا کند. وضعیت بیمار را چک کنید ،

الگوی تهویه را بررسی کنید،

در صورت لزوم ، حد آلارم را تصحیح کنید.

ونتیلاتور اشکال دارد . از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

Airway pressure low

نشتی یا درآمدن لوله ها. لوله ها را بررسی کنید که نشتی نداشته باشند.

فلوی دمی یا بازدمی روی مقدار بسیار کمی تنظیم شده است. فلو را افزایش دهید.

Apnea

تنفس خود بخودی بیمار قطع شده است. از تهویه اجباری استفاده کنید.

Calibrate flow sensor

پس از روشن کردن ونتیلاتور یا پس از قطع برق دستگاه از شما می خواهد که سنسور فلو را کالیبره کنید.بدون کالیبره کردن ، فلو اندازه گیری نخواهد شد. کلیدConfirmرا فشرده و سنسور فلو را کالیبره کنید.

درصورتی که قرار است از دستگاه بدون اندازه گیری فلو استفاده شود ، فقط کلید Confirmرا فشار دهید.

هشدار: مسئولیت کافی بودن حجم دقیقه ای و سایر پارامترها با کاربر خواهد بود.

Dirty flow sensor

Please clean sensor!

داخل سنسور فلو مایع وجود دارد سنسور فلو را عوض کنید.

Fault in rotary knob

ونتیلاتور اشکال دارد. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

FiO2 high

اندازه گیری اکسیژن اشکال دارد. سنسور اکسیژن را کالیبره کنید.

میکسر اشکال دارد. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

FiO2 low

سنسور اکسیژن کالیبره نیست . سنسور اکسیژن را کالیبره کنید.

میکسر اشکال دارد. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

Flow measurement disturbed

Meas. switched off

سنسور فلو اشکال دارد یا از جای خود درآمده است. سنسور فلو یا کابل را وصل کرده ، سنسور فلو را کالیبره کنید.
اندازه گیری فلو اشکال دارد. سنسور فلو را تعویض کنید.
کابل سنسور فلو اشکال دارد . کابل را تعویض کنید.

پیغام

علت

اصلاح

Flow measurement

disturbed

VG uses Pinsp,

Check

بدلیل اشکال داشتن یا قطع شدن سنسور فلو ،VGغیر فعال شده است. سنسور فلو یا کابل را وصل کرده، سنسور فلو را کالیبره کنید.

سنسور فلو را تعویض کنید.

اندازه گیری فلو اشکال دارد.  

Frequency high!

فرکانس تهویه بالاست. فرکانس تهویه را تنظیم کنید.

Hose kinked?

لوله های متصل به بیمار، پیچ خورده است.

درلوله های متصل به بیمار گرفتگی ایجادشده است.

لوله های متصل به بیمار را چک کنید.

مسیر هوا را تمیز کنید.

قطر داخلی لوله های متصل به بیمارخیلی کم است. از لوله های با مقاومت کمتر استفاده کنید.

I: E maximum 3:1!

با تنظیم Tinو Tex، نسبت I:Eبیشتر از 3:1تنظیم شده است .

رنج تنظیمات به 3:1محدود شده است.

تنظیمات Tinو Tex، را چک کرده و تغییر دهید تا نسبت قابل قبولی ایجاد کنید.

 

IRV!

با تنظیم Tinو Tex، نسبت I:Eبیشتر از1:1تنظیم شده است(VentilationInverse Ratio).

 

کلید Confirmرا فشار دهید تا آلارم را تأیید کنید یا تنظیمات Tinو Texرا چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید.

Leak in hose system?

Check setting!

نشتی یا درآمدن لوله ها . لوله های متصل به بیمار را از نظر داشتن نشتی بررسی کنید .

مقدار Pinsp، بالا تنظیم شده است . مقدار تنظیم شده برایPinsp  را چک کنید.

Loss of stored data

خرابی ونتیلاتور. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

Max. frequency 150bpm

فرکانس تهویه که با استفاده از Tinو Texتنظیم شده ، بیشتر از  150 bpmشده است. تنظیمات Tinو Texرا چک کنید.

Medical air pressure low

فشار منبع هوا بسیار پایین است. مطمئن شوید که فشار هوا بیشتر از  3barاست.

Medical air supply pressure measurement out of range

سنسور فشار خراب است .

رگولاتور فشار خراب است.

از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

MV high

کامپلیانس ریه افزایش یافته است .

مقاومت کم شده است .

فرکانس تهویه بالاست.

تنظیمات تهویه را چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید.

خرابی ونتیلاتور. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

MV low

کامپلیانس ریه کاهش یافته است .

مقاومت زیاد شده است .

تنفس خود بخودی ضعیف است.

نشتی شدید لوله تراشه.

تنظیمات تهویه را چک کرده و در صورت لزوم تغییر دهید.

خرابی ونتیلاتور. از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

O2 calibration

Meas. witched off

کالیبراسیون در حال انجام است. کلیدConfirmرا فشاردهیدتا آلارم راتأیید کنید

O2 calibration unstable

supply pressuresCheck

هنگام کالیبراسیون اشکالی پیش آمده است. کالیبراسیون سنسور اکسیژن را دوباره انجام دهید،

از ونتیلاتور استفاده نکنید.

پیغام

علت

اصلاح

O2 measurement disturbed

اندازه گیری FiO2اشکال دارد. سنسور اکسیژن را تعویض کنید.

از ونتیلاتور استفاده نکنید، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

O2 measurement out of range

Exchange sensor!

سنسور اکسیژن اشکال دارد، یا دیگر قابل استفاده نیست. سنسور اکسیژن را تعویض کنید .

O2 supply pressure low

فشار منبع اکسیژن بسیار پایین است. مطمئن شوید که فشار بیشتر از3barباشد.

O2 supply pressure

Measurement out of range

سنسور فشار اشکال دارد.

رگولاتور فشار اشکال دارد.

از ونتیلاتور استفاده نکنید ، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

PEEP > 8 cmH2o?

Press Confirm!

Pinspروی مقداری بیش از 8 cmH2Oتنظیم شده ، با این حال مقدار آن به 8 cmH2Oمحدوده شده است. کلید Confirmرا فشار دهید .

محدودیت 8 cmH2Oاز بین می رود.

PEEP minimum 3 cmH2o!

هنگام تهویه با فرکانس بالا ، مقدار PEEPکمتر از 3 cmH2Oتنظیم شده است .

PEEP/CPAPبه مقدار حداقل 3cmH2Oمحدود شده است

مقدار PEEPرا حداقل 3 cmH2Oقرار دهید

Pinsp > 40 cmH2o?

Press Confirm!

Pinspروی مقداری بیش از 40 cmH2Oتنظیم شده ، با این حال مقدار آن به 40 cmH2Oمحدوده شده است. کلید Confirmرا فشار دهید.

محدودیت 40 cmH2Oاز بین می رود.

Pinsp/PEEP

Check set values!

Pinspروی مقداری کمتر از 5cmH2Oبالای مقدار PEEPتنظیم شده است.

PEEP توسط Pinspمحدود خواهد شد.

Pinspرا افزایش داده یا PEEPرا کاهش دهید.

Pressure measurement

Out of range

در بلوک دمی مایع وجود دارد. بلوک دمی را عوض کنید .

در لوله های متصل به بیمار گرفتگی ایجاد شده است. گرفتگی را برطرف کنید.

سیستم اندازه گیری فشار اشکال دارد. از ونیتلاتور استفاده نکنید، با سرویس دارگر تماس بگیرید.

قطر داخلی لوله های داخلی متصل به بیمار خیلی کم است. از لوله های با مقاومت کمتر استفاده کنید.

Printing cancelled

Check printer!

پرینتر خاموش شده است . پرینتر را روشن کنید.

پرینتر کاغذ ندارد. در پرینتر کاغذ قرار دهید.

کابل پرینتر اشکال دارد. کابل را عوض کنید .

تنظیمات رابط RS232در سمت ونتیلاتور یا پرینتر به درستی انجام نشده است. تنظیمات رابط RS232را انجام دهید.

Re-calibrate flow sensor

If exchanged!

در طول تهویه ، سنسور فلو عوض شده است. کلید Confirmرا فشار دهید .

سنسور فلو را کالیبره کنید.

کابل سنسور فلو قطع و دوباره وصل شده است. کلید Confirmرا فشار دهید.

پیغام

علت

اصلاح

VT low

Check setting!

 

مقدار حجم جاری تنظیم شده VTset به بیمار داده نشده است.

فلوی دمی را افزایش داده ،

مدت زمان دم را بیشتر کرده ،

در صورت لزوم Pinspرا افزایش دهید.

Tube obstructed?

لوله پیچ خورده و یا گرفتگی پیدا کرده است. مسیر را تمیز کنید.

تهویه دستگاه بدون تنفس بیمار، تریگر می شود. حساسیت تریگر را تصحیح کنید .

Ventilator malfunction

Error code: xxx

ونتیلاتور اشکال دارد. از ونتیلاتور استفاده نکنید ، با سرویس دراگر تماس بگیرید.

پاسخ دهید