دستاوردهای کالیبراسیون

0

دستاوردهای کالیبراسیون

بدست آوردن نتایج صحیح

کاهش هزینه ها ودوباره کاری

بهره وری

جوابگویی در دعاوی حقیقی وحقوقی

نیاز به گواهینامه های استاندارد جهت ارائه به ارزیابان

جلوگیری از تضییع حقوق گیرنده خدمت

هر دستگاهی که کمیتی را می سنجد نیاز به کالیبراسیون دارد

با تعریف فوق تمام دستگاهها نیاز به کالیبراسیون دارند.

مراحل انجام عملیات کالیبراسیون

1-انجام کالیبراسیون

2- تعیین خطای تجهیز

3- صدور گواهینامه

4- برچسب کالیبراسیون

5- نظارت بر گواهینامه ها وبرچسب ها

6- ثبت و حفظ ونگهداری سوابق کالیبراسیون

www.mohandesipezeshki.com

پاسخ دهید