دستگاه بیهوشی

0

دستگاه بیهوشی

بیهوشی عبارت است از فقدان کامل حس درد  . اصولاً اعما ل جراحی مستلزم بیهوشی یا بی حسی بیمار است  که بدون آن عمل جراحی برای بیمار تحمل ناپذیر است . معمولاً داروهای بیهوشی ارتباط مخصوص به سیستم عصبی داشته و باعث میشود بیمار احساس درد نکند . این بی حسی یا عمومی است یعنی مریض به کلی به خواب عمیق فرو رفته و به هیچ نوع تحریک خارجی جواب نمی دهد و یا اینکه بوسیله تزریق داروهای بخصوص، فقط در محلی که باید عمل جراحی آن انجام گیرد احساس درد از بین می رود. داروهای بیهوشی عمومی به صورت گاز هستند مثل سیکلوپروپان که ماده ای قابل اشتعال منفجرکننده است ویا به صورت بخار مثل اتر و هالوتان میباشند.

معمولا” یک دستگاه بیهوشی دارای قسمتهای عمده زیر است:

1yokes: محلی است که سیلندر یا لوله کشی گاز به آن وصل میشود .

2-کم کننده فشار :عبارت از قسمتی که فشار شدید گاز را کاهش داده و با فشار ثابت به دستگاه میفرستد.

3-دریچه کنترل گاز control-valve:که توسط فلومترهائی که بیشتر از نوع روتامتر میباشند حجم گاز را به طور دقیق کنترل میکند . جریان  تمام گازها به یک شاهراه منتهی شده و با هم مخلوط میشوند.

4-تبخیر کننده یا vaporizer( بخار ):مخلوط گازها از سطح تبخیر کننده های مایعات هوشبر عبور داده می شود که این تبخیر کننده ها ازانواع مختلف می باشند ( طبق فرضیه آواگادرو که حجم های مساوی گازها در دما و فشار یکسان محتوی تعداد مولکولهای مساوی است).

5 – مخلوط گازها و داروهای هوشبر : یا توسط تقسیم نیمه باز به بیمار میرسد . یا اینکه به  مدار بسته دورانی وصل می شود که خود توسط دو لوله خرطومی دو دریچه یکی برای دم و دیگری برای بازدم است و یک  ظرف سدولایم که به صورت دانه های صورتی رنگ است که در ظرف های مخصوص ریخته میشود و به ماشین بیهوشی متصل است و خاصیت جذب CO2را که از هوای بازدمی بیمار میرسد  را دارد .

6-قسمت صورت که ماسک به آن متصل می شود.

دستگاه بیهوشی

بیهوشی عبارت است از فقدان کامل حس درد  . اصولاً اعما ل جراحی مستلزم بیهوشی یا بی حسی بیمار است  که بدون آن عمل جراحی برای بیمار تحمل ناپذیر است . معمولاً داروهای بیهوشی ارتباط مخصوص به سیستم عصبی داشته و باعث میشود بیمار احساس درد نکند . این بی حسی یا عمومی است یعنی مریض به کلی به خواب عمیق فرو رفته و به هیچ نوع تحریک خارجی جواب نمی دهد و یا اینکه بوسیله تزریق داروهای بخصوص، فقط در محلی که باید عمل جراحی آن انجام گیرد احساس درد از بین می رود. داروهای بیهوشی عمومی به صورت گاز هستند مثل سیکلوپروپان که ماده ای قابل اشتعال منفجرکننده است ویا به صورت بخار مثل اتر و هالوتان میباشند.

معمولا” یک دستگاه بیهوشی دارای قسمتهای عمده زیر است:

1yokes: محلی است که سیلندر یا لوله کشی گاز به آن وصل میشود .

2-کم کننده فشار :عبارت از قسمتی که فشار شدید گاز را کاهش داده و با فشار ثابت به دستگاه میفرستد.

3-دریچه کنترل گاز control-valve:که توسط فلومترهائی که بیشتر از نوع روتامتر میباشند حجم گاز را به طور دقیق کنترل میکند . جریان  تمام گازها به یک شاهراه منتهی شده و با هم مخلوط میشوند.

4-تبخیر کننده یا vaporizer( بخار ):مخلوط گازها از سطح تبخیر کننده های مایعات هوشبر عبور داده می شود که این تبخیر کننده ها ازانواع مختلف می باشند ( طبق فرضیه آواگادرو که حجم های مساوی گازها در دما و فشار یکسان محتوی تعداد مولکولهای مساوی است).

5 – مخلوط گازها و داروهای هوشبر : یا توسط تقسیم نیمه باز به بیمار میرسد . یا اینکه به  مدار بسته دورانی وصل می شود که خود توسط دو لوله خرطومی دو دریچه یکی برای دم و دیگری برای بازدم است و یک  ظرف سدولایم که به صورت دانه های صورتی رنگ است که در ظرف های مخصوص ریخته میشود و به ماشین بیهوشی متصل است و خاصیت جذب CO2را که از هوای بازدمی بیمار میرسد  را دارد .

6-قسمت صورت که ماسک به آن متصل می شود.

پاسخ دهید