دستگاه RO

0

RO:

اساس دیالیز انتشار است و اسمز که برای وجود انتشار و اسمز نیاز به یک محیط مایع، شبیه  به آب می باشد.

 آبی که در دیالیز استفاده می شود با آب شهر یک سری تفاوت هایی دارد.برای این کار آب شهری را به داخل اتاق RO  می آوریم.  RO  در واقع مخفف Reverse Osmosisمی باشد که یعنی فشار معکوس. از جمله کارهایی که روی آب در اتاق ROانجام می شود این است که: سختی آب گرفته می شود یعنی کلسیم و منیزیم و عناصر سنگین آن را می گیریم، و یک سری عناصر را جایگزین آن ها می کنیم( مثل سدیم). داخل اتاق ROچند تا کپسول و مخزن داریم. مثلا کپسول کربن که در داخل آن موادی شبیه ذغال می باشد که آب داخل این کپسول ها می چرخد و دقیقا شبیه ذغال است، و بوی آب و یک سری ناخالصی های آن گرفته می شود. بعد از آن آب داخل کپسول رزین می شود که شبیه خاک شیر می ماند. که هنگامی  که عمل ROانجام می شود خود دستگاه نمک را از مخزن های نمک بر می دارد و به داخل کپسول رزین می آورد و در آن این دانه های خاکی رزین، سدیم را به خودشان جذب می کنند. و در طول روز که از RO  استفاده می کنیم بعد از گرفته شدن بو و سختی ها ی آب در داخل کپسول رزین جای سدیم با کلسیم و منیزیم عوض می شود. اگر آب RO  را بچشیم آبی بسیار شور می باشد. چراکه ما سعی می کنیم که سدیم آب را در حدود 140 میلی اکی والان گرم بالا بیاوریم. بعد از کپسول رزین، آب از یک سری صافی ها عبور می کند که اگر احیانا ناخالصی های دیگری باشد در آنجا گرفته شود.و بعد به داخل پمپ ها می رود که از آن ها به داخل  دستگاه های دیالیز پمپ می شود. از لوله های استیل یا پلیکا یاPVCبرای انتقال آب بین اتاق ROو دستگاه دیالیز استفاده می شود.

پاسخ دهید