سانتریفیوژ

102

سانتریفوژ برگرفته از واژه لاتین Centrum به معنای مرکز و Fugere به معنای گریز است. این وسیله با استفاده از نیروی گریز از مرکز در حرکت دورانی، ترکیبات یک مخلوط را از هم جدا می کند.
سانتریفوژ به وسیله نیروی گریز از مرکز ( نیرویی که وقتی اجسام حول یک محور ثابت می چرخند، ایجاد می شود) ذرات سوسپانسیون را از مایع جدا می کند. حرکت دورانی می تواند سبب تفکیک دو مایع با غلظت های مختلف شود. در نتیجه ی حرکت دورانی نیرویی چند برابر نیروی جاذبه در یک مدت زمان کنترل شده، ایجاد می شود. در آزمایشگاه، سانتریفوژ در مراحلی مانند جداسازی مواد جامد  از مایعات بالینی در نتیجه ی تشکیل رسوب و همچنین برای تفکیک اجزای مختلف خون از جمله گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت ها و انجام آزمایش های متعدد دیگر کاربرد دارد.

گفتگو ها102 دیدگاه

 1. بازتاب : Lincoln Georgis

 2. بازتاب : Beverly Bultron

 3. بازتاب : Madelyn Monroe MILF Porn

 4. بازتاب : domain

 5. بازتاب : World No 1 Assignment Help Company

 6. بازتاب : Homework help online

 7. بازتاب : Last Minute Assignment Help

 8. بازتاب : Assignment Writing Tips

 9. بازتاب : Solve My Assignment

 10. بازتاب : organic healing

 11. بازتاب : valentines gift

 12. بازتاب : personalized housewarming

 13. بازتاب : valentine gift

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : Click Here

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : Click Here

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Click Here

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Click Here

 32. بازتاب : Click Here

 33. بازتاب : Click Here

 34. بازتاب : Click Here

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : Click Here

 37. بازتاب : Click Here

 38. بازتاب : moveit studio

 39. بازتاب : Click Here

 40. بازتاب : spaceros

 41. بازتاب : Click Here

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Click Here

 44. بازتاب : Click Here

 45. بازتاب : Click Here

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : Click Here

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : Click Here

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : Click Here

 55. بازتاب : Click Here

 56. بازتاب : Click Here

 57. بازتاب : Click Here

 58. بازتاب : 온라인바카라사이트

 59. بازتاب : grand rapids dentist

 60. بازتاب : grand rapids same day crowns

 61. بازتاب : grand rapids teeth whitening

 62. بازتاب : Click Here

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : Click Here

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : Click Here

 67. بازتاب : https://gquery.org/

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : Click Here

 73. بازتاب : Click Here

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : best refer and earn apps

 79. بازتاب : earning apps

 80. بازتاب : Click Here

 81. بازتاب : Click Here

 82. بازتاب : Click Here

 83. بازتاب : Click Here

 84. بازتاب : Click Here

 85. بازتاب : Click Here

 86. بازتاب : Click Here

 87. بازتاب : Click Here

 88. بازتاب : Click Here

 89. بازتاب : Click Here

 90. بازتاب : Click Here

 91. بازتاب : 무료 카지노 게임

 92. بازتاب : 인기 카지노 게임

 93. بازتاب : 온라인 슬롯 머신

 94. بازتاب : domain-name

 95. بازتاب : premium-domain-names

 96. بازتاب : realtor ad

 97. بازتاب : best cardano nft projects

 98. بازتاب : Google reviews

 99. بازتاب : reputation defenders

 100. بازتاب : 2023 Books

 101. بازتاب : death

 102. بازتاب : memorial

پاسخ دهید