ماموگرافی

106

مبانی ماموگرافی
مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـایـی و تشخیص سرطان پستان و نیز به منظور ارزیابی توده‌های قابل لمس و ضایعات غیر قابل لمس پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به طور تخمینی می‌توان گفت که با استفاده از مـامـوگرافی، سرطان پستان دو سال قبل از قابل لـمـس شـدن ضـایـعـه غـیـر طـبـیعی قابل شناسایی است

هر دستگاه ماموگرافی از چهار جزء اصلی تشکیل شده است :
1) تیوب اشعه ایکس
2) کمپرسور
3) سیستم گیرنده تصویر
4) صفحه کنترل عوامل تابش

1) تیوب اشعه ایکس
در حال حاضر سه نوع لامپ مولد پرتو ایکس در ماموگرافی وجود دارد که براساس جنس هدف یا آند آن ها، تقسیم بندی می‌شوند و عبارتند از:
لامپ‌های پرتو ایکس با هدفی از جنس تنگستن، مولیبدن و آلیاژ مولیبدن-تنگستن.
در مولد‌های پرتو ایکس از صافی‌ها جهت بالا بردن کیفیت دسته پرتو تولید شده و حذف پرتوهای کم انرژی موجود در آن و کاهش دوز جذبی پوست بیمار استفاده می‌شود. دسته پرتو ایکس تولید شده در دو مرحله قبل از رسیدن به بیمار فیلتر می‌شود.
مرحله اول مربوط به روغن درون لامپ و شیشه آن می‌شود که به آن صافی ذاتی می‌گویند.
مرحله دوم یا صافی اضافی در واقع صفحات فلزی با ضخامت‌ها و جنس‌های متفاوت هستند که بسته به مقدار انرژی دسته پرتو و جنس هدف بر سر راه پرتو‌های اولیه قرار می‌گیرند.
در لامپ‌های مولد پرتو ایکس ماموگرافی، نوع صافی و ضخامت آن بسیار مهم است.
صافی‌ها قادر هستند با حذف بخش عمده ای از پرتو‌های ترمزی، از کاهش کنتراست تصویر توسط این پرتوها جلوگیری کنند. شدت پرتوهای ایکس خروجی از لامپ مولد اشعه پرتو، در تمام قسمت‌های دسته پرتو ایکس تولید شده یکسان نیست، بلکه در سمت آند نسبت به سمت کاتد دارای شدت کمتری است. این کاهش شدت در قسمتی از پـرتـوهـای خـروجـی کـه تقـریبـا مـوازی بـا سطـح آند هستند، به علت جذب مقداری از فوتون‌های پرتو ایکس در هدف صورت می‌پذیرد. این تغییرات در شدت اشعه را اثر پاشنه آند می‌نامند که مقدار آن به زاویه خروجی دسته پرتو تابشی از هدف وابسته است.
در ماموگرافی با توجه به شکل مخروطی پستان ها، جهت تابش یکنواخت لازم است که شدت پرتو در قسمت ضخیم تر بافت (سمت قفسه سینه) بیشتر از قسمت نازکتر (قسمت نوک پستان) باشد.

2) کمپرسور
کمپرسور وسیله ای شفاف، محکم و از جنس پلاستیک (Lexan) با ضخامت mm 1 است که برای فشرده کردن عضو به کار می‌رود. سطح کمپرسور باید صاف و موازی سطح سینی نگه دارنده کاست بوده و از لحاظ دانسیته اتمی و ضخامت باید همسان و یکنواخت بـاشـد. در غیـر ایـن صـورت بـه علـت عـدم جـذب یکنـواخـت دسته پرتو در کمپرسور، مکـان‌های مختلف عضو به طور یکنواخت تابش ندیده و باعث تفسیر اشتباه پزشک می‌شود.
لبه جلویی کمپرسور که به سطح قفسه سینه بیمار تکیه می‌کند، دارای زاویه 85 درجه و 3 الی 4 سانتی متر جهت عقب راندن چربی‌های زیر بغل بالا می‌آید. این زاویه نباید شیب‌دار و منحنی باشد، چون در هنگام استفاده از کمپرسور، بافت احشایی پستان تا حد لازم فشرده نشده و ضخیم‌تر از مکان‌های دیگر بافت باقی می‌ماند.
در این صورت این قسمت از بافت،کمتر ازحد لازم تابش می‌بیند و یا این‌که اصلا در میدان تابش قرار نگرفته و از حیطه تصویربرداری حذف می‌شود.
در هر دو صورت، اطلاعات نهفته موجود در این بخش از تصویر حذف شده و باعث اشتباه پزشک می‌شود.

3) گیرنده‌های تصویر
در ماموگرافی سه نوع گیرنده تصویر وجود دارد:
الف) فیلم با تابش مستقیم اشعه ایکس
ب) کاغذ‌های زیرو رادیوگرافی
ج) فیلم‌های همراه با صفحات تشدید کننده
به علت برتری استفاده از صفحات تشدید کننده از لحاظ پرتوگیری بیماران و کیفیت تصاویر، دو روش اول از رده خارج شده اند.

4) صفحه کنترل عوامل تابش
‌کیلو ولتاژ پیک
در ماموگرافی گستره کیلو ولتاژ کاربردی در تمامی انواع تیوب‌ها با استفاده از سیستم فیلم اسکرین بینkvp 25 تاkvp40 متغیر است. بهترین کنتراست در kvp 28 تا 30 و با استفاده از تیوب با آند مولیبدن به دست می‌آید.
‌میلی آمپر
در تیوب‌های مولد پرتو ایکس ماموگرافی، تغییرات میلی آمپر از چند میلی آمپر تا 400 میلی آمپر تغییر می‌کند. مقدار میلی آمپر تنظیم شده تابعی از نوع ژنراتور (تک فاز یا سه فاز)، اندازه کانونی، فاصله عضو تا نقطه کانونی و مدت زمان تابش است.
‌مدت زمان تابش
مدت زمان تابش بسته به نوع گیرنده تصویر، قابلیت‌های هندسی دستگاه ماموگرافی و کیلو‌ولتاژ تنظیمی، تغییر می‌کند. در ماموگرافی با تابش مستقیم فیلم، مدت زمان تابش بین 1/0 تا 3 ثانیه است که با استفاده از سیستم فیلم – اسکرین سریع تر، می‌توان مدت زمان تابش را کوتاه تر کرد و از احـتمـال ایجـاد آرتیفکـت حـرکتـی (Motion Artifact) و تــکـــرار رادیـــو گــرافــی و در نـتـیـجــه از پرتوگیری بیش از حد بیمار کاست.

گفتگو ها106 دیدگاه

 1. بازتاب : Reba Fleurantin

 2. بازتاب : Beverly Bultron

 3. بازتاب : Madelyn Monroe MILF

 4. بازتاب : best-domain-broker

 5. بازتاب : Cheap Assignment Help

 6. بازتاب : Make my essay

 7. بازتاب : Assignment Help Tutors

 8. بازتاب : valentine gift for her

 9. بازتاب : personalized newborn gifts

 10. بازتاب : valentine gift

 11. بازتاب : valentine gift for her

 12. بازتاب : Click Here

 13. بازتاب : Click Here

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : Click Here

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : Click Here

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Click Here

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Click Here

 32. بازتاب : Click Here

 33. بازتاب : Click Here

 34. بازتاب : Click Here

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : Click Here

 37. بازتاب : Click Here

 38. بازتاب : no code robotics

 39. بازتاب : Space ROS

 40. بازتاب : moveit studio

 41. بازتاب : Click Here

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Reputation Defenders

 44. بازتاب : Reputation Defenders

 45. بازتاب : Reputation Defenders

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : Click Here

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : Click Here

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : Click Here

 55. بازتاب : Click Here

 56. بازتاب : Click Here

 57. بازتاب : Click Here

 58. بازتاب : humidor schenken

 59. بازتاب : Click Here

 60. بازتاب : Click Here

 61. بازتاب : grand rapids teeth whitening

 62. بازتاب : grand rapids same day crowns

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : grand rapids dentist

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : https://gquery.org/

 67. بازتاب : Click Here

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : Click Here

 73. بازتاب : Click Here

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : Click Here

 79. بازتاب : Click Here

 80. بازتاب : earning apps

 81. بازتاب : Click Here

 82. بازتاب : Click Here

 83. بازتاب : Click Here

 84. بازتاب : Click Here

 85. بازتاب : Click Here

 86. بازتاب : Click Here

 87. بازتاب : Click Here

 88. بازتاب : Click Here

 89. بازتاب : Click Here

 90. بازتاب : Click Here

 91. بازتاب : 신뢰할 수 있는 카지노 사이트

 92. بازتاب : 하이 롤러 카지노

 93. بازتاب : best-domain-broker

 94. بازتاب : domain

 95. بازتاب : cardano stake pool rewards

 96. بازتاب : website for startups

 97. بازتاب : how to choose a cardano stake pool

 98. بازتاب : Google reviews

 99. بازتاب : reputation defenders

 100. بازتاب : 2023 Books

 101. I dont think Ive caught all the angles of this subject the way youve pointed them out. Youre a true star, a rock star man. Youve got so much to say and know so much about the subject that I think you should just teach a class about it

 102. بازتاب : family member

پاسخ دهید