کنگره تخصصی کنترل عفونت بیمارستانها

0

پنجمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

در تهران : مرکز همایشهای رازی برگزار گردید

infection-control-conferenc

پاسخ دهید