تکنولوژی درمان سنگ توسطESWL

0

تکنولوژی درمان سنگ توسطESWL:

تا قبل از سال 1980  درمان با جراحی صورت میگرفت. تکنولوژیهای پیشنهادی شامل ESWLو uterescopyدرمان را متحول نمود.

Extracorporeal ShockWave Lithotripsy(شکستن سنگ توسط امواج شوک از خارج  بدن) رویه ای است که در آن سنگها به قطعات کوچک توسط امواج شوک خرد میشوند. این قطعات کوچک سپس میتوانند خود بخود دفع شوند. با این روش غیر تهاجمی بیمار از شر سنگها بدون مداخله جراحی و روشهای اندوسکوپی راحت میشود.

همه ی ماشینهای lithotripsy(سنگشکن) از 4 قسمت اصلی تشکیل شده اند:

1)    منبع انرژی(shockwave Generator) 

2)    سیستم فوکوس(کانونی)

3)    یونیت تصویر برداری (imaging or Localization unit)

4)    مکانیسم کوپلینگ(اتصال

منبع انرژی:

اساس تمامی shockwave Generatorها بر مبنای اصل هندسی بیضی است. امواج شوک در نقطه کا نونی اول  ( یعنی F1که در نیمه بیضی است) درست میشوند وبه نقطه کانونی دوم هدایت میشوند (F2که درون بیمار است) . ناحیه کانونی قسمتی از F2است که موج شوک متمرکزشده است.3 روش ایجاد موج شوک، الکتروهیدرولیک ، پیزو الکتریک و انرژی الکترومغنا طیسی است.

_ انرژی الکترو هیدرولیک:

این روش متداولترین روش بکار گرفته شده برای ایجاد امواج شوک است. دشارژ الکتریکی یک جریانHigh Voltageدر عرض الکترودی بنام الکترودSpark-gap که در یک ظرف محتوی آب واقع شده ایجاد می کند. این دشارژ یک موج شوک به شکل پالس های فشار تولید میکند و بخشی از دستگاه به نامellipsoid(بیضی) امواج شوک را فوکوس میکند تا سنگها پودر شوند.

انرژی پیزوالکتریک :

 بین 100 تا 1000 تا پیزو کریستال یا سرامیک کریستال در ظرف محتوی آب قرار میگیرند. این کریستالها با پالسهای الکتریکی پر انرژی تحریک میشوند. این کار سبب لرزه یا انبساط کریستال ها میشود که سبب ایجاد امواج شوکی میشود که میتوانند در آب انتشار پیدا کنند.

انرژی الکترومغنا طیس:

یک جریان الکتریکی به یک کویل الکترومغنا طیسی که روی یک سیلندر پر از آب نصب شده اعمال میشود. میدان مغناطیسی سبب میشود که پوسته فلزی مجاور توسط کویل ریپل کند و حرکت سریع پوسته باعث میشود که یک موج شوک شکل دار(shaped shockwave) ایجاد شود.

نحوه تولید امواج تکانه ای:

قسمت پرفشار 2 دیر تر از نقطه کم فشار1 ایجاد می شود، اما با سرعت بیشتری حرکت کرده وباعث جلو کشیدن شکل موج می شود.

سیستم فوکوس:

تمامی shockwave lithotripsorها نیاز به یک سیستم کانونی به منظور متمرکز کردن و هدایت امواج شوک به سنگ(واقع در F2) دارند تا پودر شدن (fragmentation)رخ دهد.

•       سیستمهای الکتروهیدرولیک ازاصل بیضیبرای هدایت انرژی که از الکترود spark-gapدرست شده استفاده میکنند.

•       سیستمهای پیزو الکتریک کریستالهایشان را در یک ظرف نیمکره مانند(hemispheral dish)  ارنج میکنندتا انرژی تولید شده

به سمت یک نقطه کانونی هدایت شود.

•       سیستمهای الکترومغناطیسی از یک acousting lens(siemens system)(لنز شنوایی) یا از یک بازتابنده استوانه ای(cylindrical reflector) استفاده میکنند تا امواجشان را فوکوس کنند.

سیستم تعیین موقعیت(Localization system) :

از تصویر برداری برای تعیین موقعیت سنگ و قرارگیری امواج شوک روی آنها استفاده استفاده میشود:

1)       فلوروسکوپی

2)      اولتراسوند

فلوروسکوپی:

فواید:

•         استفاده از روش in-lineبرای ایجاد تصاویر، بدون توقف در طول درمان

•         تشخیص سنگهای کلیوی و ureteral

نواقص:

•         تابش یونیزه

•         ناتوانی در آشکار کردن سنگهای کوچک

پاسخ دهید