برچسب کالیبراسیون

0

   کالیبراسیون

مجموعه عملیاتی که ، تحت شرایط مشخص،میان نشاندهی یک دستگاه یا سیستم اندازه‌گیری ،یا مقداریک سنجه مادی یا ماده مرجع ومقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه‌گیری حاصل می‌شود رابطه‌یی برقرار می‌کند که باید با ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری همراه باشد.

   کالیبراسیون مشروط

کالیبراسیون تحت شرایطی که دستگاه فقط بخشی از الزامات اندازه‌شناختی را برآورده نماید و بعبارت دیگر دستگاه اندازه‌گیری در گستره‌ای کوچکتر از کل گستره‌ی‌اندازه‌گیری و یا با استفاده از کارکردهای1

محدودتر و/ یا با درستی پائین‌تر از درستی داده شده در استاندارد ویژگیهای دستگاه کالیبره شود.

  آزمایشگاه تأئید صلاحیت شده

آزمایشگاهی است که توسط مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تأئید صلاحیت شده باشد.

یادآوری- اخذ تأئید صلاحیت برای آزمایشگاههای کالیبراسیون از سایر کشورها برابر مقررات و موازین مربوط امکان پذیر میباشد.

  دستگاه اندازه گیری

دستگاهی که به تنهایی یا همراه با وسایل تکمیلی برای اندازه‌گیری بکار می‌رود.

  برچسب

قطعه کاغذ یا هر جنس دیگری که اطلاعاتی بر روی آن درج می‌گردد و روی دستگاه نصب می‌شود و/یا در صورت عدم امکان نصب بطور مجزا همراه دستگاه ارائه می‌گردد.

یادآوری-تمام برچسب‌های شرح داده شده در زیر باید با گواهینامه کالیبراسیون یا گزارشی برای دستگاههای مردودی همراه باشند.

برچسب کالیبراسیون

برچسبی که پس از کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیری صادر ودر صورت امکان  بر روی آن نصب می‌شود.

  برچسب کالیبراسیون مشروط

برچسبی است که نشان می‌دهد دستگاه فقط بخشی از الزامات اندازه‌شناختی مورد نظر را برآورده می‌کند وبعبارت دیگر دستگاه اندازه‌گیری در گستره‌ای کوچکتر از کل گستره‌ی اندازه‌گیری آن،یا با تعداد عملگرهای محدودتر از عملگرهای کامل آن(در دستگاههای چند‌منظوره)و/‌یا بادرستی کمتر از درستی داده شده در استاندارد ویژگیهای آن کالیبره شده است .

نصب وصدور این برچسب باید با توافق واطلاع مشتری ویا بنا به درخواست متقاضی باشد.

موارد زیر مثالهایی از این قبیل است :

–  در ترازویی که کوچکترین زینه آن 001/0 گرم  است ولی عمل توزین با 01/0 گرم انجام می‌شود وترازو نمی‌تواند رقم سوم بعد از اعشار را نشان دهد ویا رقم سوم قابل اعتماد نمی‌باشد.

–  در دستگاههای چند‌منظوره که یکی از پارامترهای آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد وبدون آن نیزسایر پارامترها قابل استفاده بوده وامکان کالیبراسیون وجود دارد مانند مولتی‌متری که اهم‌متر آن به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی از ولت‌متر وآمپرمتر آن استفاده می‌شود.

–  زمان گرم شدن دستگاه بیش از زمان ادعا شده توسط سازنده است.

– کالیبراسیون ترموکوپل با گستره‌ی ºC200 تا ºC1200 که بنا به درخواست متقاضی فقط در گستره‌ی

 ºC900 تا ºC1000 کالیبره می‌شود.

   برچسب مردود شدن دستگاه

این برچسب نشان می‌دهد که دستگاه نقص عمده دارد وتا رفع آن امکان کالیبراسیون وجود ندارد .

مثال : گسیختگی ستون مایع در دماسنج های مایع در شیشه

مثال : بلوک سنجه‌ای که روی سطوح اندازه‌گیری آن خوردگی ایجاد شده است.

مثال : وزنه‌های آبکاری شده‌ای که بدلیل پوسته شدن پوشش آبکاری آنها،قابل تنظیم نیستند.

   شمارهی گواهینامه

شماره‌ی انحصاری که روی برچسب و در گواهینامه‌ی کالیبراسیون یک دستگاه اندازه‌گیری درج می‌شود .

  تاریخ کالیبراسیون

تاریخ روزی که در آن کالیبراسیون به اتمام می‌رسد.

 تاریخ انقضاء

تاریخی که در آن اعتبار گواهینامه کالیبراسیون به اتمام می‌رسد ونباید بیشتر از مدت زمان توصیه شده توسط سازنده باشد.

  شماره مجوز

شماره‌ی انحصاری که توسط مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به آزمایشگاه کالیبراسیون تأئید صلاحیت شده‌ای اختصاص،داده می‌شود.

  مشخصه

شناسه‌ای که توسط سازنده یا کاربر یا آزمایشگاه کالیبره کننده برای شناسایی دستگاه روی آن درج می‌شود.این مشخصه می‌تواند به صورت حروف،اعداد ویا ترکیبی از هر دو باشد.

  ویژگیها

ویژگیهایی که در این استاندارد برای برچسب‌های کالیبراسیون در نظر گرفته می‌شود شامل موارد زیر است:

   ابعاد

نصب برچسب روی دستگاه نباید در عملکرد دستگاه تأثیر داشته باشد.برچسب باید مستطیلی شکل و به ابعاد چاپی 5/4*5/2 سانتی‌متر با رواداری 5± میلی‌متر باشد.

   جنس

برچسب باید از ماده‌ای ساخته شود که عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار ندهد ،مقاوم بوده وتا کالیبراسیون بعدی از بین نرود وباعث پخش شدن جوهر قلم نشود .

   مندرجات برچسب

موارد زیر باید کاملاً خوانا و واضح روی برچسب به ترتیب زیر نوشته شود:

   نشان مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران در گوشه سمت راست برچسب وشماره‌ی مجوز در زیر آن،برای آزمایشگاههای کالیبراسیون مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی شماره‌ی مجوز لازم نیست؛

4-3-2   نام یا نام اختصاری آزمایشگاه (شرکت) در بالای برچسب وکنار نشان مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران،برای آزمایشگاههای کالیبراسیون مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بجای نام آزمایشگاه، عبارت “‌‌ مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ” درج شود؛

    مشخصه؛

    شماره گواهینامه؛

 تاریخ کالیبراسیون؛

   تاریخ انقضاء اگر لازم باشد.

یادآوری 1- بر اساس بند 5-10-4-4 استاندراد ایران – ایزو- آی ای سی 17025  گواهینامه کالیبراسیون (یا برچسب کالیبراسیون) نباید شامل هیچ گونه توصیهای در مورد فواصل زمانی کالیبراسیونها باشد مگر اینکه در این زمینه با مشتری توافق شده باشد .این الزام ممکن است به موجب مقررات قانونی لغو شود.

یادآوری 2- تاریخ کالیبراسیون مجدد باید با توجه به عواملی که در OIMLD10بیان شده ،تعیین شود.

یادآوری 3- مندرجات برچسب بنا به درخواست مشتری میتواند به زبان انگلیسی نوشته شود.

مندرجات باید دوام داشته و برای محافظت وجلوگیری از تغییر آن ،می‌توان بعد از نوشتن از یک روکش شفاف استفاده کرد.

بر روی برچسب مردود شدن دستگاه باید بند4-3-6 ،تاریخ انقضاء،حذف شده و در بندهای4-3- 4 و

 بترتیب بجای شماره گواهینامه،شماره گزارش صادر شده برای دستگاه مردود شده و بجای تاریخ کالیبراسیون،تاریخ صدور گزارش را درجنمود.

   رنگ برچسب

برچسب‌ها باید دارای زمینه سفید باشند وبرای برچسب کالیبراسیون مشروط باید کلمه مشروط به رنگ زرد وبا قلم درشت در وسط آن درج شود.

برای برچسب مردود شدن دستگاه ، باید کلمه مردود به رنگ قرمز وبا قلم درشت در وسط آن درج شود.

یادآورینوشتن کلمههای مردود ومشروط در وسط برچسب نباید مانع از خواندن مندرجات اصلی آن شود.

tion

پاسخ دهید